KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği:
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak MERİDYEN VİDA VE CİVATA SAN. VE TİC. A.Ş. (Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:
  Toplanan kişisel veriler; Şirketimizin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yönetim faaliyetlerinin, denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerin sağlanması, finans ve muhasebe işlemlerinin yapılması, iletişim süreçlerinin, yatırım faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet alım-satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi çerçevesinde KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir.
 3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla; ilgili kamu kurum ve kuruluşları, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak özel hukuk tüzel kişilerine, Şirketimizin iş ortaklarına, müşterilerine, tedarikçilerine, hissedarlarına, denetçilerine ve hizmet sağlayıcılarına 6698 Sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde aktarılabilecektir.
  Kişisel verilerinizin 3. Kişilerle paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
  Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik kanallar vasıtasıyla, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda; sunulan ürün ve hizmetleri sağlamak, geliştirmek, ticari faaliyetimizi yürütmek ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirebilmek amacıyla toplanır. Toplanan kişisel verileriniz; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, sözleşme bağıyla kurulan iş ilişkisine istinaden taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, kanunlarda öngörülmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması gibi nedenlerle ve/veya veri sahibinin açık rızası alınarak, KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında işlenebilecektir.
 5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:
  Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK’nun 13. Maddesi kapsamındaki haklarınızın kullanılmasına ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç talebin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda bulunan veri sahibinden isteyebilir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


KVKK
’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Şirketimiz tarafından duyurulacaktır.
Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapacağınız başvuruların, ekte yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu kullanılarak; Formun ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü mektupla Yusuf İzzettin Köyü Kadirli OSB 5. Sk No:7 Kadirli / OSMANİYE adresine, noter kanalıyla ya da başvuru formunun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin meridyenvidacivata@hs03.kep.tr kep adresine veya info@meridyencivata.com kurumsal e-posta adresine ya da KVKK’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle, iletilmesi gerekmektedir.